KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN TTSP2

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN TTSP2

   SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                      

     Số:        /KH-NH                                                                                                             Tây sơn, ngày 25  tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN TTSP2

 NĂM 2015

 

 

            - Căn cứ vào kế hoạch thực tập của khoa sư phạm trường Đại học Qui nhơn;

            - Căn cứ vào qui định về công tác thực tập sư phạm;

            - Căn cứ vào tình hinh thực tế của trường.

 

            Ban chỉ đạo TTSP2 trường THPT Nguyễn Huệ lập kế hoạch thực tập sư phạm năm 2014-2015 như sau:

 

I. Mục đích: Giúp cho sinh viên:

- Có điều kiện thực tiễn để áp dụng  những kiến thức  đã được học ở trường sư phạm;

- Học hỏi thêm các kiến thức mới kinh qua thực tiễn;

- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của một trường THPT hiện nay;

- Phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống trong môi trường sư phạm.

II. Yêu cầu: Sau đợt thực tập sinh viên cần đạt được các kỹ năng:

- Lập kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án và thực hành tiết  dạy trên lớp;

- Lập kế hoạch chủ nhiệm và thực hiện công tác chủ nhiệm;

- Ghi chép và nhận xét khi dự giờ của giáo viên khác;

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khoá;

- Giải quyết một số tình huống thực tiễn sư phạm (nếu có).

III. Tổ chức thực hiện:

1.Thời gian thực hiện: Từ 02/03/2015 đến 25/04/2015 (8 tuần lễ)

2.Tổ chức thực hiện:

KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM 2 (TTSP2)

 

TUẦN

CÔNG TÁC

 

 

 

 

 

 

Từ

02/03

đến

08/03

Công tác chính trong tuần:

- Giới thiệu đoàn sinh viên TTSP2 trước HĐSP và học sinh trong toàn trường.

- Giao nhận nhiệm vụ giữa giáo viên hướng dẫn (GVHD) và sinh viên TTSP2.

- SVTTSP2 điều chỉnh các  thông tin cá nhân (nếu có) về thư ký HĐ (gặp Thầy Lanh).

- SVTTSP2 dự 03 báo cáo của Trường THPT Nguyễn Huệ.

- Đại diện SVTTSP2 phối hợp với BCĐ lập mẫu kế hoạch thực tập giáo dục, kế hoạch thực tập giảng dạy toàn đợt .

- SVTTSP2 gửi các thông tin cá nhân (đã ghi đầy đủ thông tin cá nhân) cho GV HD.

- Giao nhận nhiệm vụ giữa TTCM (GVHD) và SVTTSP2 thuộc TTCM quản lý.

- Tổ trưởng chuyên môn chuẩn bị kế hoạch  tiết đánh giá mẫu cho SVTTSP2 thông báo cho GVHD và SVTTSP2 được biết.

- Đại diện SVTTSP2 nộp bản thảo kế hoạch toàn đợt cho BCĐ TTSP2 (01 bản)

Các mốc cần chú ý:

Tiết 1 và 2 Sáng thứ Hai

02/03/2015

- Toàn thể SVTTSP2 dự lễ chào cờ, giới thiệu đoàn thực tập (SV có mặt trước 6g30) trước toàn trường.

- GVHD chủ nhiệm  K11 nhận SVTTSP2.

- SVTTSP2 dự giờ sinh hoạt lớp chủ nhiệm khối 11.

Tiết 3

Sáng thứ Hai 02/03/2015

Toàn thể SVTTSP2 dự họp nghe thông báo của Trường THPT Nguyễn Huệ.

  • Tình hình giáo dục của nhà trường (Quách Nguyễn Huyền Trân – Hiệu trưởng).
  • Hoạt động giảng dạy (Vương Trường Quân – P.Hiệu trưởng).
  • Công tác chủ nhiệm (Nguyễn Văn Vinh – P. Hiệu trưởng).

Tiết 3-4

Chiều thứ Hai

02/03/2015

- Toàn thể SVTTSP2 dự lễ chào cờ, giới thiệu đoàn thực tập (SV có mặt trước 15g30) trước toàn trường.

- GVHD chủ nhiệm  K10 nhận SVTTSP2.

- SVTTSP2 dự giờ sinh hoạt lớp chủ nhiệm khối 10.

2

Từ

09/03

đến

15/3

Công tác chính:

- SVTTSP2 phối hợp với GVHD lập kế hoạch (chi tiết) dự giờ, thực tập giảng dạy toàn đợt; kế hoạch thực tập giáo dục toàn đợt.

- GVHD ký duyệt kế hoạch toàn đợt của sinh viên TTSP2 (03 bản) và trình BCĐ TTSP2 ký duyệt.

- GVHD dự giờ tiết đánh giá mẫu của SVTTSP2 và TTCM nộp biên bản, phiếu đánh giá cho BCĐ (PHT Vương Trường Quân)

- Đại diện SVTTSP2 nhận lại kế hoạch toàn đợt từ BCĐ và giao lại cho GVHD, SVTTSP2 để bắt đầu thực hiện từ tuần 3.

- SVTTSP2 xin GVHD dự giờ 1 tiết.

Các mốc cần chú ý:

Tiết 1 và 2

Sáng thứ Hai

09/03/2015

- SVTTSP2 chủ nhiệm khối 11 chào cờ đầu tuần, dự giờ sinh hoạt lớp.

Tiết 3 và 4

chiều thứ Hai

09/03/2015

- SVTTSP2 chủ nhiệm khối 10 chào cờ đầu tuần, dự giờ sinh hoạt lớp.

Ž3

Từ

16/03

đến

22/3

Công tác chính:

-  SVTTSP2 sinh hoạt theo kế hoạch của tổ CM và các tổ chức khác trong nhà trường

- SVTTSP2 xin GVHD dự giờ 1 tiết.

-  SV thực tập giảng dạy trên lớp theo kế hoạch

- BCĐ, Tổ trưởng chuyên môn dự giờ sinh viên.

- BCĐ dự giờ (tiết đánh giá )SV tổ chức giờ sinh hoạt lớp (nếu có).

4

Từ

23/03

đến

29/3

Công tác chính:

-  SVTTSP2 sinh hoạt theo kế hoạch của tổ CM và các tổ chức khác trong nhà trường

- SVTTSP2 xin GVHD dự giờ 1 tiết.

-  SV thực tập giảng dạy trên lớp (1 tiết).

- BCĐ, Tổ trưởng chuyên môn dự giờ sinh viên.

- BCĐ dự giờ (tiết đánh giá )SV tổ chức giờ sinh hoạt lớp (nếu có).

- Đoàn công tác chuyên môn trường ĐH Quy Nhơn về dự giờ SVTTSP2 ( Nếu có)

5

Từ

30/03

đến

05/4

Công tác chính:

-  SVTTSP2 sinh hoạt theo kế hoạch của tổ CM và các tổ chức khác trong nhà trường

- SVTTSP2 xin GVHD dự giờ 1 tiết.

-  SV thực tập giảng dạy trên lớp theo kế hoạch

- BCĐ, Tổ trưởng chuyên môn dự giờ sinh viên.

- BCĐ dự giờ (tiết đánh giá )SV tổ chức giờ sinh hoạt lớp (nếu có).

- Đoàn công tác chuyên môn trường ĐH Quy Nhơn về dự giờ SVTTSP2 ( Nếu có)

 6

Từ

06/4

đến

12/4

Công tác chính:

-  SVTTSP2 sinh hoạt theo kế hoạch của tổ CM và các tổ chức khác trong nhà trường

- SVTTSP2 xin GVHD dự giờ 1 tiết.

-  SV thực tập giảng dạy trên lớp theo kế hoạch

- BCĐ, Tổ trưởng chuyên môn dự giờ sinh viên.

- BCĐ dự giờ (tiết đánh giá )SV tổ chức giờ sinh hoạt lớp (nếu có).

- Đoàn công tác chuyên môn trường ĐH Quy Nhơn về dự giờ SVTTSP2 ( Nếu có)

 

’7

Từ

13/4

đến

19/4

Công tác chính:

-  SVTTSP2 sinh hoạt theo kế hoạch của tổ CM và các tổ chức khác trong nhà trường

- Rà soát và hoàn tất các loại hồ sơ, kế hoạch.

-  SV thực tập giảng dạy trên lớp theo kế hoạch

- BCĐ, Tổ trưởng chuyên môn dự giờ sinh viên.

- BCĐ dự giờ (tiết đánh giá )SV tổ chức giờ sinh hoạt lớp (nếu có).

“8

Từ

20/4

đến

25/4

Công tác chính:

-  SVTTSP2 sinh hoạt theo kế hoạch của tổ CM và các tổ chức khác trong nhà trường

- Rà soát và hoàn tất các loại hồ sơ, kế hoạch.

- Tổng kết đợt TTSP2

 

 

 

KẾ HOẠCH BUỔI TỔNG KẾT TTSP2

STT

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG

1.

Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự:

Huỳnh Lanh

2.

Báo cáo tổng kết TTSP2

Vương Trường Quân

3.

Phát biểu của đại diện SV thực tập

Đại diện SVTTSP2

4.

Công bố điểm TTSP2 ( Điểm mỗi tiết và điểm tổng hợp)

Huỳnh Lanh

5.

Phát phiếu nhận xét TTSP cuối khóa cho từng SV

BCĐ

6.

Bế mạc

 Huỳnh Lanh

           

  1.                                                                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận                                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  • BCĐ
  • TTCM
  • SVTTSP2                                                                                                                          VƯƠNG TRƯỜNG QUÂN
  • Công khai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g45'
Tiết 1 6g55' - 7g40'
Tiết 2 7g45' - 8g30'
Giờ ra chơi 8g35 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC

 

Mở cổng 13g10'
Đóng cổng 13g30'
Tiết 1 13g40' - 14g25'
Tiết 2 14g30' - 15g15'
Giờ ra chơi 15g20 - 15g35'
Tiết 3 15g40' - 16g15'
Tiết 4 16g20' - 17g05'
TAN HỌC

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ © 2015

Địa chỉ: 87 Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3 880 581 - Email: thptnh@gmail.com

Design by Lửa Việt