kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường của trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2014 -2015

kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường của trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2014 -2015

        Sở GD&ĐT Bình Định

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

   Số:….-2015/KHGVCNG-NH

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Tây Sơn, ngày 10 tháng 09 năm 2014.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

      Năm học 2014 – 2015

 

- Căn cứ công văn số 1418/SGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Sở giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kể từ năm học 2013 – 2014.

- Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, trường THPT Nguyễn Huệ triển khai Kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2014-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

1. Mục đích

 - Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên; tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trường hàng năm, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

 - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

 Việc tổ chức bình chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ HÌNH THỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI

1. Nội dung bình bầu:

a) Tiêu chuẩn 1: (10 điểm) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm; các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm:

- Hồ sơ chủ nhiệm (sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài, sổ điểm gốc, biên bản sinh hoạt lớp, giáo án hoạt động GDNGLL) được xếp loại Tốt.

- Nộp các báo cáo chủ nhiệm đúng thời hạn quy định.

- Thực hiện nghiêm túc 45 phút giờ sinh hoạt lớp. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tập trung (chào cờ đầu tuần, các buổi lễ, các buổi ngoại khóa, các hoạt động khác,…).

- Sự tiến bộ của lớp:

       + Tiến bộ về học tập: Căn cứ vào sổ đầu bài và sổ điểm gốc để xét sự tiến bộ của lớp trong học tập theo tháng và theo học kỳ (những lớp tốt tiếp tục duy trì và phát huy).

      + Tiến bộ về nền nếp: Căn cứ vào đánh giá hàng tuần, hàng tháng của BGH nhà trường, Đoàn thanh niên và các bộ phận quản lý nền nếp( giám thị, ban thi đua, ban TDTT, Ban lao động, ban văn nghệ, ...).

- Kết quả xếp loại thi đua cuối năm của lớp được đề nghị khen thưởng.

b) Tiêu chuẩn 2: (10 điểm) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

Có đăng ký đề tài, đề tài được triển khai áp dụng trong năm học, có báo cáo nghiệm thu đề tài và được hội đồng khoa học trường đánh giá xếp loại từ loại C trở lên.

c) Tiêu chuẩn 3: (10 điểm) Thành tích trong công tác hạn chế học sinh bỏ học và giáo dục học sinh:

- Hạn chế học sinh bỏ học đến mức thấp nhất:

      + Lớp 10A1, 10A9 học sinh bỏ học tối đa là 01 em.

      + Các lớp 10 còn lại học sinh bỏ học tối đa 03 em.

      + Các lớp 11 và 12 không có học sinh bỏ học.

- Lớp không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu và đạt chỉ tiêu hạnh kiểm đầu năm đề ra.

d) Tiêu chuẩn 4: (10 điểm) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh:

- Hoàn thành các khoản thu nộp đúng thời hạn quy định.

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động xã hội hóa giáo dục trong giáo dục toàn diện(quản lý giáo dục học sinh, huy động các nguồn lực).

e) Tiêu chuẩn 5: (10điểm) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường:

- Được đánh giá tốt từ học sinh, cha mẹ học sinh, gia đình học sinh đạt 70% trở lên.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả với giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận quản lý nề nếp học sinh trong nhà trường.   

2. Quy trình và cách thức bình bầu:

a) Đăng ký danh sách dự thi: có thể theo 2 hình thức:

- GV tự đăng ký dự bình bầu.

- Tổ chuyên môn giới thiệu danh sách.

b) Nhà trường lập danh sách GV tham dự bình bầu, tổ chức bình bầu theo quy trình sau:

- Ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự bình bầu, tính chính xác của  bản báo cáo thành tích, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với  GV dự thi (công bố kết quả nội dung a, e)

- GVCN lớp tham gia hội thi báo cáo thành tích cá nhân.

- Hội đồng bình chọn thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ, tiến hành chấm điểm ở các nội dung b, c, d

- Ban thư ký thu phiếu chấm tổng hợp, nộp kết quả về Hiệu trưởng (trưởng ban bình bầu) chậm nhất 2 ngày sau khi tổ chức bình bầu (18/03/2015). Ban thư ký có trách nhiệm bảo mật thông tin.

- Tổng kết hội thi, cấp giấy chứng nhận cho GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường năm học 2014-2015.

c) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

d) GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÍ BÌNH BẦU

1. Đối tượng: Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

2. Điều kiện:

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, hiện đang giảng dạy tại trường.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT (theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT) đạt loại khá trở lên.

- Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên.

- Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học.

- Lớp chủ nhiệm được xếp loại khá trở lên.

3. Hồ sơ dự bình bầu:

- Sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức bình bầu;

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng: trong đó trình bày ngắn gọn thành tích đạt được ở các nội dung sau: kết quả các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, kết quả rèn luyện 2 mặt của HS, các giải pháp về giáo dục HS cá biệt tiến bộ và duy trì sĩ số lớp, kết quả công tác phối hợp với CMHS và các đoàn thể trong trường để làm tốt công tác giáo dục HS.

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm

- Các hồ sơ khác về công tác chủ nhiệm lớp (nếu có)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban bình bầu cấp trường:

a) Thành lập ban giám khảo bình bầu:

Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, gồm có trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên.

- Trưởng ban: Hiệu trưởng

- Phó trưởng ban: Các Phó Hiệu trưởng

- Thư ký: thư ký hội đồng trường

- Thành viên: Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn,  tổ trưởng, tổng giám thị.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bình bầu:

- Xây dựng kế hoạch bình bầu, hướng dẫn chi tiết đối với các nội dung bình bầu;

- Tổ chức bình bầu danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường theo quy định tại công văn số 1418/SGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Sở giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kể từ năm học 2013 – 2014.

- Tổng hợp kết quả bình bầu, báo cáo hiệu trưởng ban hành Quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận và khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường.

2. Thời gian thực hiện:

- Lập kế hoạch và đưa ra tiêu chuẩn bình bầu GVCN giỏi: ngày 12/09/2014.

- Thông báo kế hoạch bình bầu GVCN giỏi: ngày 28/02/2015

- Đăng ký danh sách: hạn cuối 09/03/2015

- Nộp hồ sơ bình bầu:  ngày 21/04/2015

- Tổ chức bình bầu: ngày 25/04/2015

- Tổng hợp kết quả Hội thi: ngày 25/04/2015

3. Sử dụng kết quả Hội thi:

- Kết quả bình bầu là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của giáo viên tham dự bình bầu.

- Danh sách GVCN giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách, đánh giá thi đua  đối với giáo viên.

- Những GV được công nhận GVCN giỏi cấp trường năm học 2014-2015 được giới thiệu dự thi GVCN giỏi cấp Tỉnh năm học 2015-2016.

4. Kinh phí:

- Sử dụng kinh phí hoạt động chuyên môn năm học 2014-2015 để tổ chức bình bầu và khen thưởng.

- Trên đây là kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2014-2015 của trường THPT Nguyễn Huệ. Đề nghị các tổ chuyên môn triển khai đến các tổ viên, tạo điều kiện và động viên giáo viên chủ nhiệm là thành viên tổ tham gia bình bầu và thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ ngay với lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

                                                                

                                                               KT/HIỆU TRƯỞNG

                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                            (Đã ký)

 

 

                                                               Nguyễn Văn Vinh

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g45'
Tiết 1 6g55' - 7g40'
Tiết 2 7g45' - 8g30'
Giờ ra chơi 8g35 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC

 

Mở cổng 13g10'
Đóng cổng 13g30'
Tiết 1 13g40' - 14g25'
Tiết 2 14g30' - 15g15'
Giờ ra chơi 15g20 - 15g35'
Tiết 3 15g40' - 16g15'
Tiết 4 16g20' - 17g05'
TAN HỌC

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ © 2015

Địa chỉ: 87 Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3 880 581 - Email: thptnh@gmail.com

Design by Lửa Việt