QUYẾT ĐỊNH CỬ GIÁO VIÊN TẬP HUẤN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

QUYẾT ĐỊNH CỬ GIÁO VIÊN TẬP HUẤN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

       SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Trường THPT Nguyễn Huệ                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

                      Số: …./QĐ-NH                                                                                                 Tây sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2015

                                               

 

QUYẾT ĐỊNH

 ( V/v cử giáo viên tham gia tập huấn giải toán

trên máy tính cầm tay cho giáo viên môn Toán THPT).

-----------------------------------

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

 

- Căn cứ công văn số: 462/SGDĐT-GDTrH, ngày 04 tháng 03 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tập huấn  giải toán trên máy tính cầm tay cho giáo viên môn Toán THPT;

- Căn cứ đề nghị của bộ phận chuyên môn.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:  Nay cử 03 giáo viên dạy môn Toán, tham gia tập huấn do Sở GD&ĐT Bình Định tổ chức. Cụ thể:

1. Ông Võ Anh Dũng – TTCM (Trưởng đoàn)

2. Ông Phùng Việt Khoa – Giáo viên

3. Ông Nguyễn Đồng Thuận – Giáo viên

 

Điều 2: Giáo viên tham gia tập huấn có  mặt lúc 7 giờ 30 ngày 13/03/2015 tại Hội trường Văn phòng Sở GD&ĐT (08 Trần Phú, TP Qui Nhơn).

Thời gian: 01 buổi.

Chế độ: theo chế độ hiện hành.        

              

          Điều 3. Các Ông (Bà) có tên ở  điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./.        

 

Nơi nhận:                                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT để báo cáo;                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Tổ trưởng CM;

- Các ông (bà) có tên ở điều 1;

- Lưu hồ sơ VP.                                                                   

 

                                                                                                                                    Vương Trường Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g45'
Tiết 1 6g55' - 7g40'
Tiết 2 7g45' - 8g30'
Giờ ra chơi 8g35 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC

 

Mở cổng 13g10'
Đóng cổng 13g30'
Tiết 1 13g40' - 14g25'
Tiết 2 14g30' - 15g15'
Giờ ra chơi 15g20 - 15g35'
Tiết 3 15g40' - 16g15'
Tiết 4 16g20' - 17g05'
TAN HỌC

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ © 2015

Địa chỉ: 87 Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3 880 581 - Email: thptnh@gmail.com

Design by Lửa Việt